• Returrätt 30 dagar
  • Garanti 12 månader
  • Leverans 1 - 3 dagar
Produkter

17 september 2018

KREBS STOCKHOLM AB:S INTEGRITETSPOLICY

Krebs stockholm AB vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.
Här förklarar vi hur Krebs stockholm AB behandlar dina personuppgifter när du handlar från oss.
Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss.

Krebs stockholm AB org.nr 556110-8605, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Detta gäller dina köp samt för eventuella tävlingar och events samt Krebs användarprofiler i sociala medier och liknande.

1 Policyn i korthet:
Vi samlar in dom uppgifter vi behöver för att kunna leverera dina varor och ge dig service. Vi kommer också ge dig erbjudanden baserat på dom uppgifter vi fått. Vi kommer att dela nödvändig information med företag som behöver den som ett led i att utföra tjänsten -normalt gäller det att hantera och leverera din beställning. Dessa företag kan vara tex Dibs och DHL eller PostNord. När du surfat in på vår sida så kommer kakor att sättas på din enhet, Dessa små filer hjälper oss att hålla reda på tex vad du har i kassan, men kan också användas tex för att förbättra sidan. Kakor kan du själv stänga av i webbläsaren. Vi sparar uppgifterna du lämnat så länge du är medlem -du kan själv välja att få uppgifterna raderade om du vill. Nackdelen är att vi då inte längre kan spåra vad du köpt eller andra uppgifter. Läs gärna mer nedan!


2 Vilka uppgifter samlas in?
Krebs stockholm AB behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med köp eller medlemsregistrering i Krebs stockholm ABs ehandel och kundtjänstärenden eller beställning av nyhetsbrev. Sådana uppgifter kan vara tex namn, personnummer, postadress, e-postadress, leveransadress, mobilnummer och liknande.
Vi behandlar också personuppgifter som genereras när du använder Krebs stockholm ABs E-handel samt vid köp i butik.
Det kan exempelvis vara uppgifter som köpta artiklar, belopp, inköpsställe, datum och betalsätt, nyttjande av kuponger och rabatter, och avstämningar. Vi samlar också in information när du använder digitala tjänster, exempelvis din IP-adress, webbläsarinställningar och din besökshistorik.


3 Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och samarbetspartners för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Dina personuppgifter kan därför komma att överföras till följande företag:

• Konsulter som servar vår webbtjänst
• Dibs som hjälper oss med säkra betalningar
• Trustpilot som ger dig möjlighet att berätta för andra om du tyckte om våra produkter och vår service.
• DHL som levererar varorna till dig
• Post Nord som levererar brev till dig.
• Andra speditörer/bud

Därutöver kan dina personuppgifter komma att överföras till leverantörer av kommunikationstjänster som Google eller Facebook tex. för att vi ska kunna ingå avtal med dig och kommunicera våra erbjudanden. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till våra IT leverantörer för bland annat drift, kvalitetshöjande undersökningar och support av våra IT-system. Personuppgifterna kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Ändamål/Laglig grund: Fullgöra våra förpliktelser och avtal, upprätthållande av kvalitet/Berättigat intresse

Övriga mottagare
I förekommande fall delar vi dina personuppgifter med mottagare som agerar självständigt i förhållande till de tjänster som vi tillhandahåller dig. Sådana mottagare kan vara betaltjänstleverantör, skattemyndighet, domstol, polis, potentiella köpare av vår verksamhet.

Ändamål/Laglig grund:
Myndighetsbeslut/Rättslig förpliktelse
Domstol/Berättigat intresse
Betaltjänsteleverantör/fullgörande av avtal
Potentiella köpare, säljare av verksamheten/Berättigat intresse


4 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför
Vi behandlar uppgifter i huvudsak av tre anledningar: Dels för att kunna leverera produkter till dig som du har beställt, då måste vi ha uppgifter av dig för att kunna genomföra betalning och för att kunna leverera varorna. Dels sparas information om dina köp som en service till dig och för att vi skall kunna ge dig service tex om det uppstår problem med någon vara. Slutligen använder också uppgifterna för att kunna erbjuda dig våra produkter. Uppgifterna som lagras kan vara sådant som namn, telefonnummer, medlemsnummer, personnummer, orderhistorik, adress, epost.

Ändamål/Laglig grund: Fullgöra våra förpliktelser och avtal, lämna service, erbjuda varor/Berättigat intresse

5 Hur länge vi sparar dina personuppgifter 

Om inte särskild lagringsperiod angivits så sparar vi dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att tillhandahålla våra tjänster och service i Krebs stockholm AB:s E-handel. Medlemskapet gäller tillsvidare.
Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp ägde rum för mer än 24 månader sedan, har Krebs stockholm AB rätt att avsluta ditt medlemskap.
Om ditt medlemskap avslutas på initiativ av dig själv som kund eller på initiativ av Krebs stockholm AB avidentifieras dina uppgifter inom 30 arbetsdagar från avtalets upphörande. Dock ej uppgifter som sparas i enlighet med bokföringslagen som kräver 7 års arkivering.

6 Hur vi hanterar personnummer
Vi kommer endast behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, när det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl

7 Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår hemsida www.krebs.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Krebs stockholm AB eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet.
Om du inte önskar acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller att du informeras när en webbsida innehåller cookies. Genom webbläsaren kan tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta.
Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Vi använder oss av olika cookies:
• Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
• Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut eller raderas.
• Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
• Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida. Cookies som exempelvis används för att samla information för annonsering och skräddarsytt innehåll samt för webbstatistik kan vara så kallade tredjepartscookies.
• Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.
• Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Varför använder vi denna teknik?
De vi använder förbättrar normalt sett de webbaserade tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder dessa för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.


8 Sociala medier 

För närvarande kan du följa Krebs stockholm AB via Facebook, Youtube och Instagram. På dessa konton och andra liknande konton ansvarar Krebs stockholm AB endast för eventuella personuppgifter som Krebs stockholm AB själv publicerar, eller annars kan påverka publiceringen av.
9 Hur Krebs stockholm AB skyddar dina personuppgifter
Krebs stockholm AB vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.
10 Var dina uppgifter behandlas
Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifter som behandlas i de ITsystem vi använder för att tillhandahållande våra tjänster kan dock komma att delas med IT-leverantörer utanför EU/EES.

11. Dina rättigheter
Du har rätt att utöva ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Dina rättigheter beskrivs nedan.

Rätt att begära information
Du har rätt att efter ansökan en gång per år, kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss (ej e-post). Du har rätt få dina personuppgifter rättade samt raderade. Var noga med att ange ditt namn adress och e-postadressen som du angav vid registrering på vår webbsida.

Rätt till rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
• Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre,
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
• Personuppgifterna inte behandlats i enlighet med gällande reglering, eller om
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

Trots din begäran om radering av personuppgifter har vi dock rätt att fortsätta behandlingen och inte tillmötesgå din begäran om behandlingen är nödvändig för:
• Att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av, tex bokföringslagen.
• Att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Intresseavvägning för berättigat intresse
Du har möjlighet att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av intresseavvägning. Vi kommer i sådana fall att upphöra med behandlingen om vi inte kan visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Om det inte är omöjligt eller medför en oproportionerlig ansträngning för oss meddelar vi de mottagare som fått del av dina uppgifter från oss att du har begärt att uppgifterna inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.

12 Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du har rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). En förutsättning är att behandlingen kan ske automatiserat och att det är tekniskt möjligt.

13 Klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ditt klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten).
14 Kontakt
Om du har du frågor rörande Krebs stockholm ABs behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till Krebs stockholm ABs behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig
Krebs stockholm AB AB (Krebs stockholm AB)
Box 90112
12021 Stockholm

Tel:08-55803800

info@krebs.se

Org. nr. 556110-8605

15 Fastställelse och ändring av integritetspolicyn
Integritetspolicyn fastställdes av Krebs stockholm AB AB den 20180917.
Den senast uppdaterade versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.krebs.se

Jag godkänner att ni  samlar in och bearbetar mina personliga uppgifter.